Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin - program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym, adresowanym do klientów sklepu internetowego www.gryplanszowe.pl Regulamin definiuje zasady przyznawania, przeliczania, odejmowania i reklamowania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów.

2. Program realizowany jest od dnia 01.11.2022r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej Sklepu Organizatora. 

§ 2. Definicje

 1. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 
 2. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 3. Program Lojalnościowy - akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy” organizowana (przeprowadzana) przez Organizatora.
 4. Rabat – jest to rabat procentowy naliczany od aktualnej ceny sklepowej produktu
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
 6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.gryplanszowe.pl na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.
 7. Organizator – G3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Koninie przy ul. Spółdzielców 18A NIP 665-29-88-259, Regon 302002873, KRS 0000404464.

§ 3. Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym

 1. Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.
 2. Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom, którzy dokonują zamówień Produktów poprzez Platformę Zakupową.
 3. Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz firmy z nim współpracujące.
 4. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest założenie konta rejestrując się w sklepie oraz zrobienie zakupów w Sklepie. Klienci już zarejestrowani nie muszą rejestrować się ponownie.

§ 4. Zasady programu lojalnościowego

 1. Do naliczania Punktów uwzględnia się wyłącznie cenę Produktów. Do naliczania Punktów nie uwzględnia się kosztów dodatkowych, jak np. koszty przesyłki.
 2. Anulowanie lub nie opłacenie zakupów powoduje odjęcie naliczonych punktów.
 3. Punkty naliczane są:
  • Za każde wydane 1zł na produkty Uczestnik otrzymuje 1 punkt.
  • Za zapisanie się do newslettera Uczestnik otrzymuje 10 punktów.
  • Za wystawienie opinii o zakupionym produkcie, która zostanie zaakceptowana przez administratora uczestnik otrzymuje 20 punktów.
 4. Za zebrane punkty Klient otrzymuje stały Rabat na swoim Koncie.

Poziomy rabatowe wyglądają następująco:

  • 250 pkt - 1% stałego rabatu
  • 500 pkt – 2% stałego rabatu
  • 1250 pkt – 3% stałego rabatu
  • 2500 pkt – 4% stałego rabatu
  • 5000 pkt – 5% stałego rabat

Po przekroczeniu kolejnych progów punktowych rabat wzrasta, aż do maksymalnej wartości 5%.

§ 5. Reklamacje

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Klient powinien informować Organizatora.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Klient zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail lub telefon.
 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: sklep@gryplanszowe.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, Programu Lojalnościowego lub do zastąpienia go innym programem. Klienci zostaną poinformowani o zmianach z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej Sklepu Organizatora oraz Social Mediach.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

pixel